Regulamin

Regulamin Eliminacje MercedesTrophy 2017 – Wrocław

Regulamin Eliminacje MercedesTrophy 2017 – Warszawa

Regulamin konkursu Drive to the Major

Regulamin Turnieju Głównego, 1-2 lipca, Mazury Golf & CC

Turniej MercedesTrophy jest 2-dniowym turniejem rozgrywanym na polu golfowym Mazury Golf & CC w terminie 1-2 lipca 2017.

 1. Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Golfa zatwierdzonymi przez Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz zgodnie z regułami lokalnymi zatwierdzonymi przez Komitet Zawodów.
 2. W skład Komitetu Zawodów wchodzą: Sędzia Główny, Dyrektor Sportowy Turnieju, Przedstawiciele Organizatorów: Urszula Reichman oraz Kamila Nowakowska.
 3. Sędzią zawodów jest Zbigniew Górecki , którego decyzje będą ostateczne.
 4. Komitet Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyn.

Uprawnieni do gry w turnieju:

 1. Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited, którzy na dzień turnieju mają ukończone 18 lat.
 2. Zawodnicy, członkowie PZG z aktualną kartą HCP na dzień 1 lipca 2017 r.
 3. Zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki / federacje golfa lub Zieloną Kartę, pod warunkiem posiadania aktualnego potwierdzenia HCP przez klub macierzysty.
 4. Pierwszeństwo udziału mają Klienci marki Mercedes-Benz, potwierdzeni przez poszczególnych regionalnych Dealerów.
 5. W turnieju mogą brać udział zwycięzcy poprzednich edycji zawodów, ale bez prawa kwalifikacji na finał światowy w Stuttgarcie.
 6. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej (cudzoziemcy mogą uczestniczyć w turnieju warunkowo, bez prawa klasyfikacji w kategorii głównej rundy finałowej).
 7. Osoby pełnoletnie.
 8. W turnieju mogą brać udział pracownicy Daimler AG oraz osoby z nimi współpracujące, ale bez prawa klasyfikacji w kategorii głównej rundy finałowej.
 9. Tylko klienci Mercedes-Benz mogą zakwalifikować się na finał światowy w Stuttgarcie.

Zgłoszenia i kwalifikacje

 1. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 16 czerwca 2017, wyłącznie na oficjalnych elektronicznych formularzach zgłoszeniowych znajdujących się na stronie www.MercedesTrophy.pl
 2. W turnieju pierwszego dnia może wziąć udział maksymalnie 112 zawodników.
 3. W turnieju drugiego dnia weźmie udział maksymalnie 72 zawodników (cut).
 4. Kwalifikacja do turnieju nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń i płatności oraz aktualnego HCP, z zastrzeżeniem punktu 4. poprzedniego paragrafu.
 5. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo przyznania 8 „dzikich kart” do turnieju.
 6. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona zostanie na stronie www.Mercedes-Trophy.pl do 23 czerwca 2017 r.

Rejestracja i zamknięcie listy startowej

 1. Zawodnicy zakwalifikowani do turnieju mają obowiązek osobistej rejestracji w Centrum Turniejowym
  w godzinach 09.00 – 10.30 w dniu 1 lipca 2017 r.
 2. Oficjalne zamknięcie listy startowej do turnieju nastąpi w dniu 1 lipca 2017 r. o godz. 10.00.

Opłaty turniejowe

Udział  w turnieju dwudniowym MercedesTrophy na polu Mazury Golf & CC jest płatny. Opłata startowa wynosi 450 zł i w całości zostanie przekazana przez Organizatora turnieju, w imieniu Mercedes-Benz Polska, na cele charytatywne.

Nazwa rachunku: G24 Group Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 244a, 51-131 Wrocław
Bank: Deutsche Bank
Nr rachunku: 48 1910 1048 2412 0190 4921 0001

Format turnieju i nagrody

Turniej MercedesTrophy zostanie rozegrany w dwóch rundach:

 • Eliminacyjnej – sobota, 1 lipca 2017 r., max. 112 zawodników (ruda zakończona CUT’em).
 • Finałowej – niedziela, 2 lipca 2017 r., 72 zawodników. Pozostałe osoby również wezmą udział w zawodach, ale będą rywalizowały o tytuł w turnieju „Best of the Rest” i nie będą klasyfikowane w turnieju MercedesTrophy.
 1. Runda eliminacyjna zostanie rozegrana wg startów z dwóch tee (1 i 10), start o godzinie 10.00, w formacie indywidualnym stableford netto na 18 dołkach pola golfowego.
 2. Kategorie nagród w rundzie kwalifikacyjnej:
 • I netto w kategoriach HCP: 0-12.4
 • II netto w kategoriach HCP: 0-12.4
 • III netto w kategoriach HCP: 0-12.4
 • I netto w kategoriach HCP: 12.5-24.4
 • II netto w kategoriach HCP: 12.5-24.4
 • III netto w kategoriach HCP: 12.5-24.4
 • I netto w kategoriach HCP: 24.5-36
 • II netto w kategoriach HCP: 24.5-36
 • III netto w kategoriach HCP: 24.5-36
 • I netto w kategorii kobiet

Nagrody dodatkowe przyznane będą za konkursy Longest Drive  oraz Nearest to the Pin.

 1. Runda Finałowa zostanie rozegrana w niedzielę (2 lipca 2017 r.), start z 1 i 10 tee o 10.30. Prawo do gry w rundzie finałowej uzyska 72 zawodników z najlepszymi wynikami stableford netto z sobotniej rundy kwalifikacyjnej (w przypadku remisu decyduje reguła countback).
 2. Do wyników rundy finałowej brane będą wyłącznie rezultaty turnieju niedzielnego. O ustawieniu flightów decydować będzie klasyfikacja punktowa po rundzie eliminacyjnej.
 3. Kategorią główną turnieju finałowego jest kategoria stableford netto w trzech grupach handicapowych [0-12.4], [12.5 – 24.4] i [24.5-36]. Trzech zwycięzców będzie reprezentować Polskę, jako Team Poland, na ogólnoświatowym turnieju MercedesTrophy 2017 w Stuttgarcie, który odbędzie się w dniach 3-8 października w Stuttgarcie.
 4. Kategorie nagród w rundzie finałowej:
 • I netto w kategoriach HCP: 0-12.4 (kwalifikacja do finału światowego)
 • II netto w kategoriach HCP: 0-12.4
 • III netto w kategoriach HCP: 0-12.4
 • I netto w kategoriach HCP: 12.5-24.4 (kwalifikacja do finału światowego)
 • II netto w kategoriach HCP: 12.5-24.4
 • III netto w kategoriach HCP: 12.5-24.4
 • I netto w kategoriach HCP: 24.5-36 (kwalifikacja do finału światowego)
 • II netto w kategoriach HCP: 24.5-36
 • III netto w kategoriach HCP: 24.5-36

Pozostałe kategorie nagród w rundzie finałowej:

 • Nagrody dodatkowe przyznane będą za konkursy Longest Drive  oraz Nearest to the Pin
 • Kategoria dodatkowa – klasyfikacja w turnieju „Best of the Rest”
  • I stableford netto
  • II stableford netto
  • III stableford netto

Zwycięzcy konkursów dodatkowych muszą spełniać kryteria przedstawione w paragrafie „Uprawnieni do gry w turnieju”.

Tee

 • kobiety: czerwone,
 • mężczyźni: żółte.

Remis

W przypadku równych wyników decydujących o nagradzanych miejscach, pod uwagę brane będą lepsze wyniki stableford netto w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków; 6, 3, 1 (reguła countback).

Reguły gry i przestrzeganie zasad etykiety golfowej

Turniej rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Sportowy. Wszyscy zawodnicy oraz ich pomocnicy (caddies) są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem wykluczenia z turnieju.

Czas rozpoczęcia gry

Runda kwalifikacyjna: Start z 1 i 10 tee o godzinie 10.00. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji (patrz Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne dopisane do wyniku na pierwszym dołku.

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet Sportowy ustali czas w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.

Każda z grup musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę.

Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik złamał Regułę 6-7 (nadmierne opóźnianie gry; wolne tempo gry), Komitet odejmie dwa punkty od całkowitej liczby punktów  stableford uzyskanych przez zawodnika w danej rundzie.

Za kolejne wykroczenie zawodnik otrzyma karę dyskwalifikacji z zawodów. Reg.32-1, Uwaga 2.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie  lub przerwanie gry.

W sytuacji gdy zakończenie rundy eliminacyjnej będzie niemożliwe z powodu pola niezdatnego do gry lub innych okoliczności uniemożliwiających prawidłową grę(zagrożenie piorunami, ulewne deszcze, silne wiatry, słaba widoczność)  Komitet zastrzega sobie prawo wyłonienia zawodników kwalifikujących się do rundy finałowej na podstawie wyników stableford netto z dziewięciu  rozegranych dołków  lub  unieważnienia gry i wszystkich wyników danej rundy.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (Reg.6-8b)

 1. natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny
 2. przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny – powtórzone
 3. wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny- powtórzone

Sprzęt elektroniczny

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, zawodnik może zostać zdyskwalifikowany jeżeli Komitet Turnieju uzna, że taka kara jest uzasadniona (Reg. 33-7).

Urządzenia do pomiaru odległości

W tym turnieju gracz może używać elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia mierzącego odległość do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, itp.), narusza Regułę 14-3.

Wózki golfowe samojezdne (typu Melex) i elektryczne

Używanie samojezdnych wózków golfowych jest zabronione. Wózki elektryczne są dozwolone.